Všeobecné obchodné podmienky

Spoločnosť Fit & Cakes s.r.o,  so sídlom Považská 82,  911 01 Trenčín, IČO: 51 891 263, zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl.č. 36957/R

Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky, ďalej len ako „VOP“ sú zmluvnými podmienkami v zmysle ustanovenia § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a tvoria nedeliteľnú súčasť všetkých Zmlúv uzatvorených medzi spoločnosťou Fit & Cakes s.r.o,  so sídlom Považská 82,  911 01 Trenčín, IČO: 51 891 263, ako prevádzkovateľom (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) a akoukoľvek fyzickou osobou (ďalej len ako „Užívateľ“). 

1.2. Prevádzkovateľ prevádzkuje internetovú stránku romanakuzmova.sk, na ktorom poskytuje nasledovné služby: 

 • Jedálničky na mieru a coaching programy
 • Tréningové plány do fitness centra a na domáce cvičenie
 • predaj elektornických produktov (ebook)

(ďalej len ako „Služby“)

Článok II.

Prihlásenie a registrácia Užívateľa

 1. Užívateľ- možno rozumieť subjekt v zmysle článku II. ods. 2 a nasl. týchto VOP využívajúci Služby uvedené v článku I. ods. 2, písm. a) až c) týchto VOP.
 2. Predpoklady úspešnej registrácie Záujemcu o využívanie služieb poskytovaných Poskytovateľom (t.j. potenciálneho Užívateľa):

Záujemca o využívanie služieb poskytovaných Poskytovateľom je povinný uviesť svoje kontaktné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, telefonický a emailový kontakt a ďalšie podľa objednávkového formuláru.

 1. Úspešnou registráciou Záujemca zároveň vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne skutočnosti, týkajúce sa jeho zdravotného stavu, ktoré by mu bránili využívať Služby poskytované na stránke romanakuzmova.sk, pričom v opačnom prípade sa Záujemca o registráciu zaväzuje konzultovať svoj zdravotný stav a využívanie Služieb so svojim lekárom.
 2. Intenzitu cvičenia ako aj samotné cvičenie, ktoré spadá pod služby poskytovaných Prevádzkovateľom, si každý Užívateľ najprv zváži a určí svojim schopnostiam, možnostiam, úrovni zdatnosti a svojím športovým predpokladom.
 3. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zdravotné komplikácie alebo úrazy vzniknuté počas cvičenia prípadne po cvičení. Zároveň prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zdravotné komplikácie spôsobené dodržiavaním jedálnička alebo stravovacieho plánu na mieru.
 4. Záujemca o využívanie služieb poskytovaných Poskytovateľom zároveň samotnou registráciou vyhlasuje, že súhlasí s týmito VOP.
  • Ak je Záujemcom o využívanie služieb poskytovaných Poskytovateľom osoba mladšia ako 18 rokov, k žiadosti o registráciu je potrebné pripojiť písomný súhlas jej zákonného zástupcu.
  • Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a pravdivosť údajov uvedených na adrese romanakuzmova.sk zadaných Užívateľom.

 

Článok III.

Služby

 1. Služby  Jedálničky na mieru a coaching programy  sú na stránke romanakuzmova.sk poskytované Prevádzkovateľom v niekoľkých variantoch za inú cenu:

a) Pestrý jedálniček na 14 dní

 • za užívanie tejto služby je Užívateľ povinný uhradiť Prevádzkovateľovi sumu vo výške 59,-€.
 • Užívateľovi využívajúcemu tieto služby zasiela a poskytuje:
 1. Vypracovanie jedálnička na obmedzené časové obdobie v rozmedzí 14 dní.

c) COACHING PROGRAM NA 6 TÝŽDŇOV

 • za užívanie tejto služby je Užívateľ povinný uhradiť Prevádzkovateľovi sumu vo výške 169,-€.
 • Užívateľovi využívajúcemu tieto služby zasiela a poskytuje
 1. Vypracovanie stravovacie plánu na 6 týždňov
 2. Vypracovanie tréningového plánu na 6 týždňov
 3. On-line coaching (e-mailová podpora) na 6 týždňov
 4. e- Book 12 top pancakes receptov
 5. diár
 6. členstvo v súkromnej skupine na Facebooku 

e) COACHING PROGRAM NA 12 TÝŽDŇOV

 • za užívanie tejto služby je Užívateľ povinný uhradiť Prevádzkovateľovi sumu vo výške 259,-€.
 • Užívateľovi využívajúcemu tieto služby zasiela a poskytuje
 1. Vypracovanie stravovacie plánu na 12 týždňov
 2. Vypracovanie tréningového plánu na 12 týždňov
 3. On-line coaching (e-mailová podpora) na 12 týždňov
 4. e- Book 12 top pancakes receptov
 5. diár
 6. členstvo v súkromnej skupine na Facebooku 

2. Služba Tréningový plán do fitness centra a na domáce cvičenie  je na stránke romanakuzmova.sk poskytovaná Prevádzkovateľom v jednej variante

a) Tréningový plán do fitness centra a na domáce cvičenie

 • za užívanie tejto služby je Užívateľ povinný uhradiť Prevádzkovateľovi sumu vo výške 29,-€.
 • Užívateľovi využívajúcemu tieto služby zasiela a poskytuje
 1. Vypracovanie tréningového plánu do fitness centra alebo na domáce cvičenie

3. Služba konzultácia  je na stránke romanakuzmova.sk poskytovaná Prevádzkovateľom v jednej variante

 • za užívanie tejto služby je Užívateľ povinný uhradiť Prevádzkovateľovi sumu vo výške 29,-€.
 • Užívateľovi využívajúcemu tieto služby zasiela a poskytuje
 1. Jednorázovú hodinovú konzultáciu prostredníctvom Skype alebo osobného stretnutia

4. Trvanie jednotlivých služieb je časovo obmedzené podľa ich časového rozsahu uvedeného v bodoch 1 až 3 článku III., pričom táto doba začína plynúť odo dňa, kedy došlo k pripísaniu platby za Služby v prospech účtu Prevádzkovateľa a končí sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k ukončeniu jej plynutia. 

5.Prevádzkovateľ informuje Užívateľa o obdržaní platby a aktivácii Služieb prostredníctvom e-mailu, ktorý Užívateľ uviedol pri registrácii v zmysle článku II. týchto VOP.

6. Predaj elektornických produktov- 

 1. e- Book top 12 pancakes receptov
 2. e-book Trénuj doma, krátko, účinne a bez pomôcok

Ceny za on-line produkty a služby uvedené v internetom obchode predávajúceho sú aktuálne a platné v dobe objednania služby. Kupujúci dostane službu za cenu platnú v okamžiku objednania. Všetky ceny sú vrátane DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. 

Faktúra, vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky. Na vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou.

DOPRAVA ELEKTRONICKÝCH PRODUKTOV

Elektronický produkt vám bude doručený na emailovú adresu, ktorú ste zadávali do objednávky a následne si záväzne objednali. Elektronické doručenie je bezplatné. Produkt vám bude sprístupnený hneď potom, ako sme prijali Vašu platbu na účet prostredníctvom platobného príkazu.

REKLAMÁCIA A VRÁTENIE PEŇAZÍ

Pri väčšine on-line produktov predávajúci nad rámec zákona garantuje kupujúcemu vrátenie vynaložených peňažných prostriedkov bez udania dôvodu. 

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci ako súkromná osoba právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru, pokiaľ bol tovar objednaný prostriedkami komunikácie na diaľku (internet, e-mail, telefón, fax). Kupujúci je povinný oznámiť vrátenie tovaru predávajúcemu vopred s uvedením čísla faktúry na ktoré bol tovar zakúpený. V prípade vrátenia tovaru dodaného formou zásielky, sú odpovedajúce finančné prostriedky vrátené výhradne bezhotovostným prevodom na účet v lehote 15 dní, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Súhlas s tu záručnými podmienkami potvrdzuje kupujúci prevzatím tovaru.

Kontakt reklamácie: info@romanakuzmova.sk tel.č: +421 910 470 713

Do emailovej komunikácie nám napíšte číslo objednávky a číslo účtu na ktorý máme poslať späť peniaze. 

 

Alternatívne riešenie sporov (ARS)

V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou od 1.2.2016 Vás, ako spotrebiteľa / kujúceho informujeme, že v prípade, že nie ste spokojný so spôsobom vybavenia Vašej reklamácie, alebo sa domnievate, že my, ako predávajúci sme porušili Vaše práva, máte právo sa na nás obrátiť so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom našej poštovej adresy alebo elektronickej adresy info@romanakuzmova.sk

Ak my, ako predávajúci odpovieme na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS).  Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi  orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY

Vybrané produkty a služby môžete zaplatiť:

A) prevodom na účet cez internet banking z akejkoľvek banky (prevod trvá 1-2 pracovné dni.

 

B) bezhotovostnou platobnou bránou od spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenou technológiou prijímanie platobných kariet a on-line bankových prevodov. Čísla platobných kariet a hesla k elektornickému bankovníctvu sú zadávané pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti využitia týchto platieb:

 1. online platobnou kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
 2. rýchlym bankovým prevodom: Slovenská Sporiteľňa, VÚB, UniCredit Bank, Poštová banka, Tatra banka a dalšie
 3. bankovým prevodom na základe faktúry

Platba je jednorázová.

Pri platbách používajte konštantný a variabilný symbol podľa objednávky. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte. Pri nakupovaní na našej internetovej stránke akceptujete to, že predfaktúry a faktúry sú vám doručované elektronickou formou, čiže nemusia (ale môžu) byť doručené v tlačenej podobe.

Článok IV.

Postup pri objednávaní

 1. Užívateľ si môže na stránke romanakuzmova.sk objednať akúkoľvek službu, pri ktorej je umiestnené tlačidlo "OBJEDNAŤ". 
 2. Užívateľ môže využiť  možnosť úhrady- internetbankingom alebo bezhotovostnou platobnou bránou od spoločnosti GOPAY s.r.o.  Ďalšou možnosťou je manuálna úhrada potrebnej sumy bankovým prevodom, alebo priamym vkladom na účet spoločnosti.
 3. Všetky ceny tovarov sú uvedené s DPH, firma Romana Kuzmová nie je plátcom DPH.
 4. Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke domény romanakuzmova.sk.

 

Článok V.

Práva a povinnosti Užívateľa

 1. Užívateľ prehlasuje, že si je vedomý toho, že nesmie obmedziť autorské a vlastnícke práva Prevádzkovateľa ako autora a vlastníka domény romanakuzmova.skteda najmä, že nesmie kopírovať, či zdieľať s tretími osobami bez súhlasu autora a vlastníka obsah domény romanakuzmova.sk a pod.
 2. Užívateľ berie na vedomie, že jeho účasť, resp. akákoľvek aktivita realizovaná Užívateľom na základe textov, rád, odporúčaní, receptov a videí zaslaných na email užívateľa či zverejnených na romanakuzmova.sk je dobrovoľným prevzatím všetkého rizika, za ktoré nebude zodpovedná žiadna iná osoba ako Užívateľ.
 3. Užívateľ prehlasuje, že berie na vedomie, že nie je oprávnený využívať informácie, dáta a pod., ku ktorým získal prístup užívaním Služieb a tieto ďalej akýmkoľvek spôsobom rozširovať bez písomného súhlasu Prevádzkovateľa.
 4. Užívateľ sa zaväzuje prispôsobiť využívanie Služieb poskytované prostredníctvom romanakuzmova.sk svojim telesným a zdravotným dispozíciám, svojej aktuálnej fyzickej kondícii a podmienkam pre cvičenie.
 5. Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať odporúčania a pokyny uvedené na romanakuzmova.sk pre využívanie poskytovaných Služieb, najmä sa pred každým cvičením a po ňom dôkladne rozcvičiť.
 6. Návody a odporúčania uvedené na romanakuzmova.sk sú určené výhradne zdravým osobám. Osoby so zdravotnými komplikáciami nemôžu Služby užívať.

 

Článok VI.

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje pravidelne aktualizovať obsah stránky romanakuzmova.sk.
 2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje postupovať s náležitou starostlivosťou a tak zabezpečiť maximálnu možnú funkčnosť poskytovaných Služieb, nezodpovedá však za škody spôsobené stratou, príp. poškodením uložených informácií, či útokom na internetový server a  skutočností spôsobených v dôsledku vis maior.
 3. V prípade, že zo strany Užívateľa dôjde k podstatnému porušeniu týchto VOP, vyhradzuje si Prevádzkovateľ právo prerušiť poskytovanie Služieb a ukončiť s okamžitou platnosťou a účinnosťou poskytovanie Služieb Užívateľovi, o čom informuje Užívateľa zaslaním emailu na jeho emailovú adresu, ktorú Užívateľ uviedol pri registrácii v zmysle článku II. týchto VOP, s čím Užívateľ výslovne súhlasí.
 4. Za podstatné porušenie týchto VOP v zmysle článku V. ods. 3 sa považuje najmä, ak:
 • Užívateľ užíva Služby v rozpore s týmito VOP.
 • Užívateľ užíva Služby spôsobom, ktorý by mohol poškodiť Prevádzkovateľa.
 • Užívateľ zneužíva, blokuje, modifikuje či inak mení niektorú z funkcií Služieb poskytovaných na romanakuzmova.sk.
 • Užívateľ sa čo i len pokúsi narušiť stabilitu, chod alebo dáta Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom naromanakuzmova.sk.
 • Užívateľ upravuje, kopíruje, predáva, zobrazuje, reprodukuje, publikuje, prevádza alebo predáva informácie, produkty alebo Služby, získané na základe zmluvy uzatvorenej s Prevádzkovateľom.

 

Článok VII.

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ stránky romanakuzmova.sk neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 3. Prevádzkovateľ od Užívateľa získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa prípadne ďalšie v objednávkovom formulári podľa typu objednanej služby.
 4. Osobné údaje poskytnuté Užívateľom sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky.
 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.
 6. Ak užívateľ súhlasil so spracúvaním osobných na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
 7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto Prevádzkovateľ okamžite blokuje alebo likviduje. A z jeho strany Užívateľom poskytnuté osobné údaje už nebude používať na marketingové účely.

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP ako aj zmluvný vzťah medzi v Prevádzkovateľom a Užívateľom sa riadia zákonníkom č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a ustanoveniami ostatných právnych predpisov platiacich na území Slovenskej Republiky.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto VOP, s čím Užívateľ vyslovuje súhlas.
 3. Užívateľ berie na vedomie, že zmenené VOP sa stávajú záväznými pre Užívateľa ihneď po ich zmene, resp. po tom, ako ich zmena bola zverejnená na romanakuzmova.sk.
 4. Vykonaním registrácie Užívateľ automaticky vyslovuje súhlas týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

 

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa 1.2.2016.

 

Reklamačné podmienky 

článok I.

Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok sa vzťahuje len na služby zakúpené užívateľmi od prevádzkovateľa spoločnosti Fit & Cakes s.r.o,  so sídlom Považská 82,  911 01 Trenčín, IČO: 51 891 263,

(ďalej len „poskytovateľ“) prostredníctvom internetovej stránky romanakuzmova.sk poskytovateľa.
To, že bol užívateľ (používateľ) oboznámený s reklamačným poriadkom a záručnými podmienkami potvrdzuje užívateľ svojou registráciou aktiváciou platenej služby na stránke romanakuzmova.sk.

Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky prípady, pokiaľ nie sú dojednané iné záručné podmienky.

 

článok II.

Nárok na uplatnenie reklamácie

Užívateľ má právo uplatniť si u poskytovateľa zodpovednosť za vady len za platené služby vykazujúce chybné poskytovanie, ktoré mohol zapríčiniť poskytovateľ. Vznik vady je určený okamihom keď užívateľ oznámi preukázateľnou formou poskytovateľovi, že boli zistené nesprávne prevádzkové parametre alebo prerušenie prevádzky služby. Poskytovateľ je povinný v lehote do 24 hodín zistiť zapríčinenie vady na službe, pokiaľ nie je ustanovené inak.

Užívateľ je povinný oboznámiť sa so službou a jej používaním pri zakúpení. Pokiaľ tak neučiní, má sa za to, že služba je poskytovaná bezchybne a nároky z vád si môže uplatniť môže uplatniť nároky, len keď preukáže, že tieto vady mala služba už v čase jej zakúpenia.

Počas záručnej doby, ktorá je vymedzená v čl. 4, má užívateľ právo na bezplatné odstránenie vady na tejto službe u poskytovateľa.
Ak služba vykazuje vady, užívateľ má právo písomne (v elektronickej forme) preukázateľne si uplatniť reklamáciu v prevádzkárni poskytovateľa, uvedenej na internetovej stránke poskytovateľa.
Užívateľ je povinný reklamovať vady na službe u poskytovateľa bez zbytočného odkladu počas záručnej doby, inak užívateľovi právo zaniká.

Užívateľ si uplatní reklamáciu na chybne poskytnutú službu u poskytovateľa alebo u jeho zamestnanca povereného za vybavovanie reklamácií. Pri uplatnení reklamácie je užívateľ povinný vytýkať vadu na chybne poskytnutej službe a uviesť právo, ktoré požaduje pri vybavení reklamácie.

Poskytovateľ alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná určená osoba určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr; vybavenie reklamácie však nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Poskytovateľ vydá užívateľovi potvrdenie o prijatí reklamácie v určenej forme. Poskytovateľ aj užívateľ týmto berú na vedomie a súhlasia s tým, že pokiaľ užívateľ preukázateľne uplatní reklamáciu v elektronickej forme, budú všetky doklady týkajúce sa prijatia a vybavenia reklamácie v rámci reklamačného konania zasielané zo strany poskytovateľa užívateľovi taktiež v elektronickej forme. Je už len v záujme užívateľa, aby si takto odoslané doklady prečítal.

Užívateľ nemá právo uplatniť reklamáciu na vady, na ktoré bol poskytovateľom v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo nahradiť chybnú službu za službu bez vady.

 

článok III.

Nárok na uplatnenie reklamácie zaniká

Nárok na uplatnenie reklamácie u poskytovateľa užívateľom zaniká:

 • nepreukázaním zakúpenia služby u poskytovateľa,
 • neoznámením zjavných vád služby bezodkladne pri zakúpení služby,
 • uplynutím záručnej doby,
 • poškodením služby zapríčineným zo strany užívateľa,
 • neodborným zaobchádzaním so službou, resp. používaním služby v rozpore so všeobecnými a doplňujúcimi pravidlami stránky romanakuzmova.sk a platnými právnymi predpismi SR,
 • z dôvodu pôsobenia vyššej moci.

Poskytovateľ zodpovedá za vady na službe preukázateľne spôsobenými porušením jeho povinností alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Poskytovateľ nezodpovedá za poruchy služby spôsobené technickými, prevádzkovými alebo inými okolnosťami, ktoré nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti ovplyvniť alebo odvrátiť, najmä za poruchy služby spôsobené:

 • poruchou alebo nevhodnosťou vlastného technického vybavenia užívateľa, za ktoré si nesie zodpovednosť výlučne užívateľ
 • nesprávnym postupom užívateľa pri užívaní technického vybavenia alebo pri užívaní služby,
 • poškodením alebo zásahom užívateľa do technického riešenia služby,
 • prerušením lokálneho prístupu alebo spojenia zaisťovaného poskytovateľom internetového pripojenia,
 • poruchou zapríčinenou na strane tretej osoby pri poskytovaní služieb, ktoré poskytovateľ vykonáva a zabezpečuje v súčinnosti s treťou osobou.

 

článok IV.

Dĺžka záruky

Záručná doba na službu je vymedzená časovou platnosťou danej poskytovanej služby, trvá počas doby jej poskytovania, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa zakúpenia služby.

Záručná doba na službu sa predlžuje o tú dobu, o ktorú užívateľ nemohol túto službu používať z dôvodu uplatnenia si práva zo zodpovednosti za vady na službe, až do doby vybavenia reklamácie, kedy bol povinný a mohol službu opäť využívať.

článok V.

Spôsob vybavenia reklamácie

Pokiaľ sa jedná o vadu odstrániteľnú, bude reklamácia vybavená bezplatne, včas a riadne tak, že poskytovateľ odstráni vadu alebo dodá novú službu a to bez zbytočného odkladu.

Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa mohla služba riadne bez vady užívať, poskytovateľ poskytne novú adekvátnu službu alebo v prípade, že nemôže dodať novú adekvátnu službu,poskytovateľ užívateľovi vráti primeranú cenu za vadne poskytnutú službu.

Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len k popisu vady uvedeného užívateľom.

článok VI.

Záverečné ustanovenia

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto reklamačného poriadku a povinnosť písomného oznámenia zmeny v tomto reklamačnom poriadku je splnená umiestnením na stránke romanakuzmova.sk.

Na vzťahy neupravené týmto reklamačným poriadkom sa primerane použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť voči užívateľovi dňom registrácie na stránke romanakuzmova.sk.

 

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Potrebujete pomôcť?
Potrebujete pomôcť?

Neváhajte mi napísať na info@romanakuzmova.sk alebo zavolať na +421 910 470 713

Prevádzkovateľ- Fakturačné údaje

Fit & Cakes s.r.o.

IČO: 51891263

Zápis v OR Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl.č. 36957/R

Nie som platca DPH

Bankové spojenie: SK29 0200 0000 0040 0108 9957

 

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru tel. č. 032/6400 109 fax č. 032/6400 108 , e-mail: tn@soi.sk 
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Berte na vedomie, že materiály poskytnuté na tejto stránke sú len informačného charakteru a slúžia na vzdelávacie účely, nepokytujú lekársku pomoc alebo liečbu. Ak máte akýkoľvek zdravotný problém, poraďte sa najskôr so svojím lekárom. 

Používanie stránky je predmetom doleuvedených obchodných podmienok a je v súlade s ochranou osobných údajov.